wrzesień 2012
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Archiwa

Raport o stanie lasów

Ministerstwo Środowiska opublikowało „Raport o stanie lasów” (czytaj cały raport), który będzie przedstawiony do akceptacji Sejmowi RP. Podsumowanie Raportu publikujemy.

Lasy stanowią niezbędny czynnik równowagi ekologicznej, ciągłości życia, różnorodności krajobrazu, a także neutralizacji zanieczyszczeń, przez co przeciwdziałają degradacji środowiska. Zachowanie lasów jest nieodzownym warunkiem ograniczania procesów erozji gleb, zachowania zasobów wodnych i regulacji stosunków wodnych oraz ochrony krajobrazu.

1. W roku 2011, w wyniku realizacji Krajowego programu zwiększania lesistości (KPZL) oraz zmian dokonanych w ewidencji gruntów, powierzchnia leśna kraju wzrosła o 23 tys. ha w stosunku do roku 2010. Lesistość na koniec 2011 r. wynosiła 29,2%.

2. Po 2006 r. obserwuje się znaczny spadek dynamiki zalesień. Ma on charakter długookresowy i jest spowodowany licznymi ograniczeniami realizacji KPZL. Do najważniejszych należą: zmiany społeczno-gospodarcze w związku z przystąpieniem Polski do UE oraz wykluczenie zalesień z obszarów Natura 2000 nie mających jeszcze planów zadań ochronnych określających grunty, których zalesienie nie stałoby w sprzeczności z wymogami ochrony cennych gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk priorytetowych.

3. Na podstawie danych o trwałym spadku powierzchni zalesień i innych uwarunkowaniach ogólnego rocznego przyrostu powierzchni leśnej można wysnuć wniosek, że jedynie kontynuacja przeklasyfikowywania na leśne znacznych powierzchni gruntów pozwoli na osiągnięcie w 2020 r. lesistości na poziomie 30%, czyli realizację zasadniczego celu KPZL w wymiarze statystycznym..

4. Na skutek ocieplania się klimatu nasila się występowanie klęsk przyrodniczych. Należy liczyć się z nasileniem zakłóceń o charakterze losowym w rozwoju lasu. Wymaga to podejmowania stosownych działań ograniczających i zapobiegających negatywnym skutkom przyrodniczym i gospodarczym.

5. Prawidłowo realizowana jest większość zadań wynikających z Polityki leśnej państwa (PLP) i ustawy o lasach, przez powszechną ochronę różnorodności biologicznej, edukację leśną i przebudowę drzewostanów. W dalszym ciągu poprawy wymaga gospodarka w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

6. W roku 2011 w porównaniu z 2010 r. zagrożenie drzewostanów przez szkodniki owadzie oraz przez patogeny grzybowe uległo zwiększeniu.

7. Objęcie siecią Natura 2000 znacznej części terenów zarządzanych przez PGL LP powoduje ograniczenia w ich użytkowaniu i zwiększa koszty ponoszone na prowadzenie gospodarki leśnej, która wymaga stosowania zróżnicowanych metod gospodarowania lasu, adekwatnych do celów i reżimów ochrony przyrody.

8. Pozyskanie drewna w lasach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe jest prowadzone z zachowaniem równowagi w ekosystemach leśnych w granicach zapewniających trwałość lasów i zwiększanie ich zasobów.

9. Sprzedaż drewna zapewniająca ekonomiczne warunki prowadzenia gospodarki w PGL LP – stanowi ponad 80 proc. przychodów nadleśnictw. W 2011 r. osiągnął wartość ok. 88% W ubiegłym roku Lasy Państwowe pozyskały ponad 32 mln m3 grubizny netto.

10. Rosnąca populacja zwierząt łownych jest przyczyną wzrostu odszkodowań. Należy przystąpić do dostosowania ilości jeleni, saren i dzików do pojemności łowisk.

 

Comments are closed.