grudzień 2012
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Archiwa

Walny Zjazd Delegatów KSPL NSZZ „Solidarność”

W dniach 19-20 listopada br. odbył się  Walny Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”. Zjazd rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą celebrowaną przez krajowego duszpasterza leśników ks. biskupa Edwarda Janiaka, od niedawna ordynariusza Diecezji Kaliskiej. Ksiądz Biskup w homilii podzielił się swoimi przemyśleniami na temat sytuacji w Polsce i w Lasach Państwowych. Zwrócił uwagę na zaskakujące przemiany ludzkich postaw. Niedawny lider Solidarności nawołujący do pałowania związkowców to jaskrawy przykład degrengolady współczesnych elit. Wskazał również na fakt, że oto w chwili obecnej największe zagrożenie dla Lasów Państwowych płynie od wewnątrz, nie od zewnątrz. Ksiądz Biskup bardzo krytycznie ocenił upolitycznienie Solidarności leśnej rozpoczęte od słynnego zaproszenia Tuska do Jedlni w 2007 roku. 
         Zaskoczeniem dla delegatów było rozpoczęcie obrad od spotkania z ministrem Januszem Zalewskim, bez wcześniejszego uzgodnienia stanowiska w sprawie zmian ustawy o lasach. Po krótkim wystąpieniu ministra na temat nowelizacji Ustawy o lasach, będącej na etapie uzgodnień międzyresortowych, przewidywanego od 2014r. podatku CIT, zniesienia trybu powołania w służbie leśnej, polityki mieszkaniowej i wykładni  Min. Finansów w sprawie podatków, służebności dróg,  kilometrówki i jazd terenowych, treści  i skutków wejścia w życie Zarządzenia nr 60  delegaci przystąpili do pytań, podzielili się też wątpliwościami.
     Po wyjeździe gościa rozpoczęła się dyskusja na tematy związkowe i leśne, w której uczestniczyli przedstawiciele władz NSZZ „Solidarność” zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej Jerzy Wielgus, odpowiedzialny za branże i przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska Jarosława Lange, który przedstawił sytuację Związku w Wielkopolsce.  Obok spraw poruszonych z udziałem J. Zalewskiego podkreślano potrzebę pilnego uporządkowania PUZP dla prac. LP, siatki płac i podniesienia stawki wyjściowej,  grupowych ubezpieczeń zdrowotnych i potrzeby utworzenia szpitala-sanatorium dla cierpiących na boreliozę, indywidualnych kont w III filarze emerytalnym dla prac. PGL LP. Krytycznie odniesiono się do nie złożenia ofert pracy wszystkim inspektorom pomimo składanych deklaracji, wypowiedzeniom pracy  w związku  z przekształceniami w inspekcji LP. Zaskoczenie budziły przykłady kontynuacji optymalizacji, która wg zapewnień Dyrektora Generalnego została zakończona. Uporządkowania wymaga zasada wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Sprzeciw delegatów budziła też perspektywa możliwości zatrudniania obcokrajowców w Służbie Leśnej. Delegaci BULiGL sygnalizowali stale pogarszające się stawki wynagrodzeń. Zobowiązano KSPL do zapraszania na kolejne WZD w charakterze ekspertów i konsultantów posłów i senatorów RP, mających w swej biografii członkostwo w NSZZ „Solidarność”, którzy w pracy parlamentarnej bronili interesów Lasów Państwowych i zatrudnionych w nich pracowników.
Zastanawiająca była nieobecność Dyrektora Generalnego LP lub Jego przedstawiciela. Zostało to ocenione bardzo krytycznie, pomimo enigmatycznego listu skierowanego do delegatów. Lista spraw nie załatwionych i niepoddanych konsultacjom była zbyt długa, aby je można było załatwić kurtuazyjnym pismem.
 

Uchwały i stanowiska

XVI Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

Gołuchów 19-20 listopada 2012 roku

I. Uchwały przyjęte przez XVI WZD KSPL NSZZ „Solidarność

Uchwała nr 1

XVI WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zwraca się do Rady KSPL o podjęcie rozmów z Dyrektorem Generalnym LP mających na calu doprowadzenie do przyznania nieodpłatnie deputatu opałowego emerytom i rencistom PGL LP na zasadach i w ilości ustalonej z pracodawcą.

Uchwała nr 2

XVI WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL do podjęcia działań w sprawie włączenia do zapisów PUZP objęcia wszystkich pracowników, emerytów i rencistów LP pakietami medycznymi. W pierwszej kolejności powinno to dotyczyć emerytów i rencistów cierpiących na choroby, których nabawili się w związku z wykonywaniem pracy w LP.

Uchwała nr 3

XVI WZD KSPL NSZZ „Solidarność” z zaniepokojeniem obserwuje sytuację obciążania nabywców nieruchomości w trybie art. 40a Ustawy o lasach pełnymi kosztami związanymi z ustanowieniem prawa rzeczowego polegającego na możliwości przejazdów przez nieruchomości skarbu państwa ( tzw. służebność drogowa ).

W związku z tym WZD KSPL wnosi o podjęcie przez Radę KSPL oraz przewodniczącego Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL NSZZ „Solidarność” działań celem wprowadzenia zmian w przepisach, które uwzględniają fakt, że wskazane wyżej służebności są ściśle związane z funkcjonowaniem zbywanej na preferencyjnych warunkach nieruchomości.

Uchwała nr 4

XVI WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL do negocjacji mających na celu podniesienie zarobków pracowników BULiGL.

Uzasadnienie:

– zwiększona pracochłonność wynikająca z nowej instrukcji, ustawy o ochronie przyrody i innych

aktów prawnych,

– niezmienność cen od 10 lat,

– stosunkowo niskie płace pracowników urządzania lasu.

Uchwała nr 5

XVI WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL do zapraszania na obrady WZD w charakterze gości, parlamentarzystów – byłych pracowników LP i członków NSZZ „Solidarność”, którzy w pracy parlamentarnej bronią interesów PGL LP i pracowników w nim zatrudnionych.

Uchwała nr 6

XVI WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL do podjęcia działań zmierzających do zakończenia procesu wdrażania ubezpieczeń grupowych ( pracowniczych ) dla zatrudnionych w PGL LP. Ze względu na trwające 4 lata analizy na szczeblu centralnym, zobowiązuje się Radę KSPL do wynegocjowania ostatecznego terminu zakończenia analiz i podjęcia ostatecznej decyzji w/w sprawie.

Uchwała nr 7

XVI WZD KSPL NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko przerzucaniu na pracowników PGL LP odpowiedzialności za prawidłowość załadunku drewna przez przewoźnika i zobowiązuje Radę KSPL do podjęcia działań zmierzających do jednoznacznego scedowania odpowiedzialności za masę ładunku drewna przewożonego drogami publicznymi na przewoźnika posiadającego wiedzę o dopuszczalnej ładowności środków transportowych, którymi dysponuje.

Uchwała nr 8

XVI WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL do natychmiastowej obrony kol. Stanisława Jeziorańskiego przed nieuzasadnionym zwolnieniem z pracy w PGL LP. Reorganizacja Inspekcji LP nie może być powodem do pozbywania się pracowników, którzy posiadają kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie do pełnienia funkcji lub pracy w PGL LP.

Domagamy się od Dyrektora Generalnego LP zapewnienia pracy kol. Stanisławowi Jeziorańskiemu – odpowiedniego do jego dorobku zawodowego i na dotychczasowych warunkach płacowych.

Uchwała nr 9

XVI WZD KSPL zobowiązuje Radę KSPL NSZZ „Solidarność” do podjęcia działań celem wprowadzenia zmian w PUZP dot. wysokości przyznawania nagród jubileuszowych po 40 latach pracy i kolejnych 5- letnich okresach zatrudnienia polegających na zwiększeniu o 50 % podstawy wymiaru tzn. po 40 latach pracy 400% podstawy wymiaru, po 45 latach – 450% podstawy wymiaru itd.

Uchwała nr 10

XVI WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL o podjęcie niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie zapisu do PUZP dla pracowników PGL LP o następującej treści:

Pracownikom zatrudnionym na stanowisku leśniczego lub osobie odpowiedzialnej za utrzymanie kancelarii leśnictwa przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 30% stawki wyjściowej.”.

Uchwała nr 11

XVI WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL do wprowadzenia zapisu w PUZP umożliwiającego finansowanie rozgrywek sportowych cyklicznie organizowanych w LP o zasięgu krajowym i regionalnym oraz delegowanie pracowników na te zawody.

Uchwała nr 12

XVI WZD KSPL „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL do opracowania uwag do „ Założeń do projektu ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw” w zakresie opisanym w założeniach z dnia 31.10.2012. W tym celu powołuje zespół w następującym składzie z możliwością jego rozszerzenia:

 1. Piotr Lutyk

 2. Marek Szary

 3. Adam Krakiewicz

 4. Kazimierz Uleniecki

 5. Zbigniew Kuszlewicz

 6. Grażyna Zagrobelna

 7. Robert Muła

Uchwała nr 13

XVI WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL do przeglądu i urealnienia zapisów w PUZP dotyczących wyposażenia pracowników w odzież ochronną.

Uchwała nr 14

XVI WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL do zintensyfikowania działań na rzecz rychłego wzrostu stawki za km ekwiwalentu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych uwzględniającej zwiększone koszty eksploatacji pojazdów w terenie.

Uchwała nr 15

XVI WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL o wprowadzenie zapisu w § 18 pkt. 2 do PUZP dla pracowników PGL LP w następującym brzmieniu: „ ….lub zwrotu kosztów z tytułu używania samochodów prywatnych do tego celu.”.

Stanowiska przyjęte przez XVI WZD KSPL NSZZ „Solidarność”

Stanowisko nr 1

XVI WZD KSPL NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się jakimkolwiek zmianą w strukturach LP, w tym przeniesieniu znacznej części kompetencji kontrolnych z DGLP do RDLP. Restrukturyzacja inspekcji LP z formy obecnej na bardziej zregionalizowaną ( inspektor jest pracownikiem dyrektora generalnego ) będzie skutkowało brakiem możliwości dokonania obiektywnej oceny pracy nadleśnictw oraz dalszym nasileniem się już występujących praktyk mobbingowych wobec pracowników tam zatrudnionych, co przyczyni się do zdecydowanego pogorszenia jakości i efektów zarządzania naszą organizacją.

Stanowisko nr 2

XVI WZD KSPL NSZZ „Solidarność” oczekuje od Dyrektora Generalnego LP wydania jednolitych dla całych LP zasad regulujących najem lokali mieszkalnych i naliczania czynszów za najem lokali przez pracowników LP.

Wnioskujemy o udostępnienie ( opublikowania ) wyników prac zespołu zadaniowego powołanego do opracowania jednolitych zasad naliczania czynszów dla lokali LP, które miały zostać podane przed zakończeniem III kwartału br. Jednocześnie domagamy się w oparciu o złożoną deklarację zastępcy Dyrektora Generalnego LP, aby zostało wstrzymane wprowadzenie dodatkowych obciążeń podatkowych dla pracowników LP z tytułu najmu lokali będących w zasobach Lasów Państwowych.

Stanowisko nr 3

Nie uzyskało wymaganej większości.

Stanowisko nr 4

W związku z coraz większymi obciążeniami spowodowanymi zwiększeniem zadań gospodarczych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych XVI WZD KSPL zwraca się do Pana Dyrektora Generalnego LP o wyegzekwowanie wykonania planu zatrudnienia na rok 2012 przez kierowników podległych im jednostek.

Stanowisko nr 5

W związku z deklarowanym przez Pana Dyrektora Generalnego LP zakończeniem z końcem 2011 roku procesu optymalizacji leśnictw i nadleśnictw Delegaci XVI WZD KSPL NSZZ „Solidarność” oczekują jego natychmiastowego przerwania i zakończenia we wszystkich tych jednostkach LP, w których nadal bez przeszkód konsekwentnie jest realizowany.

Stanowisko nr 6

XVI WZD KSPL NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że należy aneksować umowę z TP SA na usługę dostarczania internetu do nadleśnictw. Uważamy, że zapisy obecnej umowy są niekorzystne dla LP i w zamian za wysokie koszty otrzymujemy słabej jakości niewspółmierną do obecnych realiów rynkowych usługę. Oczekujemy, że sprawa ta zostanie załatwiona nie później niż do końca 2012 roku.

Stanowisko nr 7

Delegaci na XVI WZD KSPL NSZZ „Solidarność” uzgodnili, że XVII WZD KSPL odbędzie się na terenie RDLP Wrocław. Przygotowanie WZD powierza się Radzie KSPL i miejscowej organizacji związkowej.

21 komentarzy Walny Zjazd Delegatów KSPL NSZZ „Solidarność”

 • presto

  Cytuję:
  Uchwała nr 1

  XVI WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zwraca się do Rady KSPL o podjęcie rozmów z Dyrektorem Generalnym LP mających na calu doprowadzenie do przyznania nieodpłatnie deputatu opałowego emerytom i rencistom PGL LP na zasadach i w ilości ustalonej z pracodawcą.

  Jak to sobie wyobrażacie ? Wartość deputatu z okresu pracy wliczana jest do ustalania współczynnika służącego do podstawy wyliczenia emerytury czy też renty,

 • Muchomor

  Rozumiem obawy POresto, żeby nadmiernie emerytów leśnych nie wzbogacić. Najlepiej to nawet odebrać im ten przywilej, który mają te 182 zł na emeryta z funduszu socjalnego. Informowano mnie, że w jednym z Nadleśnictw na Lubelszczyżnie, emeryt lub rencista, aby dostać 2 mp drewna opałowego musi udowodnić na piśmie, że jest biedakiem. Dla zasady raz na rok urządza się im spęd z grajkiem ludowym i jedzonkiem. Na pamiątkę wręczono im filiżankę z zawartością siedmiu cukierków krówka, żeby im się lepiej protezy kleiły do dziąseł. Cały koszt na emeryta to góra 30 zł.Parę złotych na opał dla natrętnych. reszta dwu swoim na zapomogi.To jest opieka nad seniorami. Byłym fizycznym proponuje się aby sobie uzbierali gałęzi. No i co POresto tak ma być. Przypominam, że w innych branżach emeryci mają stałe przywileje, górnicy dostają od 2,5-3,5 tony węgla w zależności od stażu pracy, pomimo, że są kompanie węglowe, energetycy mają obniżkę opłat za energię pomimo, że są spółki. Nauczyciele przywileje z karty nauczyciela i na każde święta dostają jakiś upominek, podobnie jest w samorządach chociaż tam oszczędności. Leśnik ma pójść przynieś zaświadczenie, że jest dziadem, aby dostać kilka brewion dewna. Panie Kraczek tak rządzi powołany przez ciebie nadleśniczy.
  Oceniając Zjazd leśnej Solidarności uważam za kontsruktywny, uchwały celowe i rozsądne, możliwe do zrealizowania przez lasy, bez nadmiernego obciążenia. Widocznie doszedł tam rozsądek tak wstydliwy w ostatnich latach. Wreszcie może odsunięto wielbicieli PO i PSL, chociaż czyściciel pozostał. Oceniając skład zespołu do opiniowania ustawy o lasach, jest on złożony z osób o wysokiej wiedzy i aktywnych obronców lasów i ludzi w nich pracujących. Uważam za obraźliwe i ziejące butą zachowanie Dyrektora Generalnego wobec związku Solidarność poprzez nie przybycie na obrady.Olewanie związku Solidarność w lasach taka arogancja jest mi nieznana. Nawet za komuny, gdy utworzono Związek Solidarność na jego obrady do Jedlni przyjeżdżał z-ca Dyrekora Naczelnego Zarządu Lasów Wacław. Nawet Dawidziuk potrafił się pojawiać. Postawa Wasiaka dowodzi, jaka arogancja wobec społeczeństwa panuje u obecnej władzy. Powinien dostać za to Votum nieufności, ale czy obecnych zwiazkowców na to stać. Zresztą im się nie dziwię, wobec panującej bezkarności w niszczeniu ludzi, czy można od nich wymagać takiego poświęcenia, gdy prawo ich nie chroni, a władza znana z mściwości i bezkarna.

 • presto

  Co Ty tak Muchomor jarmolisz ? Ja tylko pytam jak to zrobią w krajowej sekcji. po prostu jak mam coś robić, to chcę wiedzieć jak…

 • swój

  Muchomor dlaczego nie piszesz konkretnie. To nasz kochany Rążuś w Janowie tak traktuje emerytów. Nawet spędu by nie mieli, tylko uparty Ryszard zaczął się temu przyglądać i mieszać. Gdy Rążuś pójdzie na emeryturę gałęzi nie będzie zbierał, zaopatrzą go kolesie od drewna w obrzyny z Domostawy.

 • swój

  Nie napisałeś też, że emeryci kolejarze mają 50% zniżki na przejazd koleją. hutnicy deputat węglowy. Lasowi mają gałęzie i chrust za przyzwoleniem panów władzy mogą sobie uzbierać.Dziękuję Solidarności, że wreszcie przypomniała sobie o emerytach.

 • presto

  http://www.nettg.pl/news/104701/nietykalny-deputat tylko,że oni nie mają wartości deputatu wliczanej do ustalenia emerytury… można i u nas tak.. tylko czy lepiej to będzie ?

 • presto

  A więcej na temat deputatów http://www.nettg.pl/news-tag/165/deputaty
  A jarmolenie nic nie da, liczy się tylko efekt . No więc jak zostanie zrealizowana Uchwała ? Wg tego co zapisano w Uchwale
  „XVI WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zwraca się do Rady KSPL o podjęcie rozmów z Dyrektorem Generalnym LP mających na calu doprowadzenie do przyznania nieodpłatnie deputatu opałowego emerytom i rencistom PGL LP na zasadach i w ilości ustalonej z pracodawcą.” delegaci winni trzymać rękę na pulsie. I z pewnością nie będzie to deputat z powodów jak zaznaczam w pierwszym poście, a będzie to pomoc materialna. Ustawa o FŚS wymaga jednak róznicowania świadczeń w oparciu m.inn. o dochód na osobę w rodzinie, a Ustawa to Ustawa .

 • Muchomor

  Presto to nie jest jarmolenie.Sprowadzasz uchwałę związkową do funduszu socjalnego. Zastanów się dlaczego inne branże mają przywileje, oprócz funduszu socjalnego. Wy w ciasnych mózgach tego nie rozumiecie. Takie myślenie doprowadziło, że leśni w drodze łaski uzbierają sobie gałęzi lub chrustu.Własnie jakiś przywilej ludziom z lasu się należy.Zgodnie z ustawą odpis na fundusz socjalny powinien być zwiększany przez szereg czynników między innymi ze sprzedaży nieruchomości /lokale mieszkalne/. Pokaż ile Nadleśnictw w ten sposób fundusz zwiększyło.Zgadzam się z jednym, że pomoc socjalna jest uzależniona od dochodów i to ustawa gwarantuje. Często gęsto pomaga się tym co nie powinno.Podany przeze mnie rażący przykład to dowód opieki nad seniorami.Ci na szczycie co biorą apanaże w dziesiątkach tysięcy zł, będą mieli takie emerytury, że pomoc socjalna ani przywileje dodatkowe są im niepotrzebne. Dlatego mają w tylnej częsci ciała tych co wysłali na pomostówki. Pozdrawiam.

 • Janek

  Dzięki Muchomorze za poruszony temat. Zostałem wypchnięty na pomostówkę przez wuja Łokaja i asystenta Komierzyśkiego przy udziale suflera Rązewskiego. Do tej pory z funduszu socjalnego nie dostałem żadnego wsparcia. Gdzie moje 180zł co rok.Nie wiedziałem ze mi się coś należy.Żądzi tymi pieniędzmi urocza sekretarz o wyglądzie Horpyny z Sienkiewicza. Idą święta może coś dostanę po tylu latach.

 • presto

  Wiesz co 🙄 przeginasz, przede wszystkim na siłę prawo. Nie uważasz, że najpierw należy je uszanować albo zmienić ? Bo wskaż gdzie tu co robione o czym piszesz niezgodnie z prawem. Jedną niezgodność właściwie wskazujesz: niewłaściwe wykorzystanie naliczanego Funduszu dla emerytów.. dobrze. pokaż jeszcze czy ten fundusz jest na nich naliczany i jaka liczba do naliczania jest uwzględniana np: w nctwie jest 50 emerytów a naliczanie jest dla 20 itp. a może jeszcze inaczej ?
  Muchomor : jak obdarowałbyś np 2 wnioskodawców emerytów, gdy jeden ma emeryturę 2 tys zł i żoną z takąż samą emeryturą oraz bardzo dobrze sytuowane dzieci, a drugi z żoną mają najniższe emerytury i jeszcze pomagają bezrobotnej córce z niepełnosprawnym dzieckiem. Ciekawi jesteśmy Twej opinii. A co chodzi o Twą uwagę o przywileje… to nic innego jak socjał… z pozycji emeryta względnie rencisty 🙂 Dlatego proszę z głową i rozumem a nie krzykiem. Mam nadzieję, że związkowcy dogadają się wreszcie po ludzku i bez rywalizacji pomiędzy sobą ( bo to jest bardzo głupie) w tej i innych pracowniczych sprawach. Pozdrawiam i życzę powodzenia.

 • presto

  I jeszcze bardzo jedna ważna sprawa:
  To są strony związków zawodowych w LP i ich menu:
  http://www.lasysolidarnosc.org.pl/

  Aktualności
  Prasa
  Biblioteka
  Uchwały i wnioski
  Komunikaty
  Poczta
  Kontakt

  Władze
  Współpraca
  Kontakty
  Komunikaty
  KSPL Solidarność
  Administrator
  Biblioteka
  Uchwały i wnioski
  Aktualności z MSPL, RSPL, MOZ,ZOZ
  Kontakt
  Polecamy
  Lasy polskie

  http://www.zwiazek.lesnikow.polskich.pl/home,pl.html
  Strona główna
  Statut Związku
  Regiony ZLP
  aktualności
  ZWIĄZEK I JEGO CELE
  KRONIKA WYDARZEŃ
  KRONIKA FOTOGRAFICZNA
  KONTAKT
  A teraz pytanie : nie mogą się zdobyć na linki przynajmniej do ogólnodostępnych przepisów prawnych… jakby chociaż np. takihttp://www.solidarnosc.org.pl/pl/prawo-w-pracy.html ?
  Oto cały związkowy profesjonalizm w lasach… a na ten w tych czasach należałoby postawić wydaje się :)nieprawdaż ?

 • Muchomor

  Niczego nie przeginam, aby pomóc emerytom i rencistom wystarczy trochę dobrej woli. Podam ci możliwe rozwiązania. Nowelizowana jest ustawa o lasach można umieścić odpowiedni zapis. Krótszą drogą można umieścić to w statucie lasów.Najkrócej to do układu zbiorowego dołączyć aneks.Zamiast pytać mnie jak podzielić marny odpis na fundusz socjalny, niejednokrotnie niewykorzystywanie zwiększenia go, co już pisałem o środki np ze zprzedaży lokali mieszkalnych itd zgodnie z ustawą. Odpowiedz kto się pyta o dochody,emeryta górnika, hutnika co mają deputat węglowy, kto się pyta emeryta energetyka, kolejarza, że mają zniżki w swoich dziedzinach.Kto się pyta o stan majątkowy wynikający z przywilejów karty nauczyciela. Dlaczego leśnik co pracował w trudnych warunkach atmosferycznych ma nie mieć drobnego przywileju w postaci drewna opałowego. Czepiłeś się tylko funduszu socjalnego, a przecież nie o to tu chodzi. Piszesz, aby związki się dogadały, tylko związki nie stanowią prawa. Potrzebna jest dobra wola władzy, stanowiącej przepisy. Związki powinny do tego władzę przekonać.Przykro mi ale myślisz bardzo przyziemnie bez szerszego horyzontu jak pomóc starszym kolegom i rozwiązać problem samowoli w stosunku do braci leśnej w stanie spoczynku.Zamieszczone buźki zostaw na inną okazję, cwaniactwo mnie nie interesuje.

 • presto

  „tylko związki nie stanowią prawa. Potrzebna jest dobra wola władzy, stanowiącej przepisy. Związki powinny do tego władzę przekonać” przecież o tym piszę wcześniej.

 • presto

  „Zamieszczone buźki zostaw na inną okazję, cwaniactwo mnie nie interesuje.”
  Zawsze starasz się wszystkich obrażać ? Na mnie akurat Twe „cwaniactwo” w innym jednakże wydaniu nie działa.Takim sposobem to tylko wywołujesz odwrotną do oczekiwanej reakcję i stąd pewnie masz problemy. Nikt Tobie nigdy w życiu nie pomógł? Odpowiedz , ale tak szczerze >

 • Muchomor

  Prawda boli, była i jest moją domeną. Pomocy nie potrzebuję, przyjaciół mam wystarcząjąco, nigdy nie potrzebuję pomocy załtwianej zaściankowo. Dyskusja na forum powinna się toczyć, jak rozwiązać problem i napiętnować zło.Pytanie komu bym przydzielił zapomogę uważam za idiotyczne. Po to są związki w zakładzie, żeby nad tym czuwały z czym też bywa różnie. Wysyłanie buziaczków to dziecinada, godna autora.

 • presto

  Tak tak Rysiu…

 • presto

  Tak Tak Rysiu, dziękuję za opinię. Natomiast zastanówmy się czy rozwiązanie ogólnych problemów jest li tylko Twą domeną. Problematyka w Twoim środowisku jest znana, ale to Twoje środowisko i Twoje wojny i wojenki i wielu robisz niedźwiedzią przysługę.

 • sympatyk PO(Parti Obciachuuuuu)

  POpierdki pobierajcie nauki od Czcigodnego Pana Muchomora póki nie jest za pózno. Dziekujemy Panie Muchomorze, ze chcesz ich nadal oswiecać- wiemy ,że sa odporni na wiedze,prawde… . Dziękujemy za poswięcony czas , trud i cierpliwosć.
  Cenimy Pana heroiczne zmagania, niemal heraklesowe wyczyny w dążeniu do prawdy i sprawiedliwości.
  Jeszcze raz dziękujemy i życzymy wytrwałości i dużo zdrowia.

 • presto

  I bardzo dobrze,że On w sam czas doznał oświecenia.

 • Muchomor

  Dziękuję za chrzest Rysiek zupełnie przyzwoite imie.Niedźwiedziej przysługi nie robię. Pewnie w swoim stylu okażecie siłę, odgrywając się na emerytach. Chyba dlatego, że ktoś wytchnął podłe metody wobec nich. Każdy normalny człowiek zdobywa wiedzę i szuka prawdy, krystalizują się mu poglądy, trudno to nazwać oświeceniem. Moje środowisko nie topiło drewna w prywatnych firmach, nie wyprzedawało osad i mieszkań kolesiom mieszkającym we własnych willach. Z pracy nie wyrzucało ludzi tuż przed emeryturą, żeby obsadzić swoich. To teraz i wcześniej jest problematyka obecnej władzy. Na wojenkę się nie wybieram kosy na sztorc nie przekuwam, bo tylko taką bronią mógłbym dysponować. Swoim zwyczajem organizatorom pomysłu obdarowania emerytów cukierkami krówka, proponuję, żeby sobie powiesili ich na choince. Będzie to im przypominąć, jakiego to heroicznego czynu dokonali i uprzyjemnli w ten sposób jesień życia emerytom.

 • presto

  Ad. Muchomor (mam nadzieje, że nie czerwony)”Moje środowisko nie topiło drewna w prywatnych firmach, nie wyprzedawało osad i mieszkań kolesiom mieszkającym we własnych willach. Z pracy nie wyrzucało ludzi tuż przed emeryturą, żeby obsadzić swoich.” możesz ręczyć za nich ?