czerwiec 2011
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Archiwa

Uchwały i stanowiska zjazdu Solidarności leśnej w Jaszowcu

XV Walne Zebranie Delegatów KSPL

Ustroń – Jaszowiec 23-24 maj 2011 roku

Uchwała nr 1

WZD KSPL NSZZ „Solidarność” upoważnia Przewodniczącego do wynegocjowania prawa do noszenia munduru dla parlamentarzystów, którzy przed objęciem funkcji posła lub senatora byli pracownikami Lasów Państwowych.

Za – 36

Przeciw – 7

Wstrzymało się – 4

Uchwała nr 2

WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Przewodniczącego KSPL do podjęcia rozmów zmierzających do przywrócenia do pracy w-ce przewodniczącego komisji zakładowej przy RDLP Wrocław kol. Piotra Tałałasa.

Za – 31

Przeciw – 13

Wstrzymało się – 5

Uchwała nr 3

XV WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuję Radę KSPL do podjęcia działań zmierzających do zagwarantowania na dotychczasowym poziomie warunków płacowych oraz przyznania ekwiwalentu za utracenie prawa do bezpłatnego mieszkania dla pracowników objętych programem optymalizacji do czasu jego zakończenia.

Za – 56

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała nr 4

XV WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje do wynegocjowania z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych puli awansów po 50% liczby zatrudnionych w LP w latach 2011 i 2012. Wysokość średniej awansów powinna być nie mniejsza niż 300 zł/ osobę. Wzrost stawki wyjściowej należy podnieść o 100 zł do kwoty 1220 zł w terminie do końca I półrocza 2011 roku. Waloryzacja stawki wyjściowej powinna wynosić nie mniej niż wskaźnik roczny wzrostu towarów i usług ogłaszany przez prezesa GUS. W przypadku nie uzgodnienia wyższeho wskaźnika przez strony PUZP, wskaźnik GUS obowiązuje od 1 lipca roku następnego, którego wskaźnik dotyczy.

Za – 56

Przeciw – 1

Wstrzymało się – 4

Uchwała nr 5

WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę Sekcji do podjęcia działań w celu ustalenia zasad kwalifikowania mieszkań rotacyjnych i ich liczby w nadleśnictwach.

Za – 49

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 1

Uchwała nr 6

WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę Sekcji do podjęcia działań w celu przyśpieszenia sprzedaży mieszkań spełniających warunki formalne bez względu na wartość nieruchomości.

Za – 38

Przeciw – 3

Wstrzymało się – 13

Uchwała nr 7

WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę Sekcji do wystąpienia do Ministra Infrastruktury w sprawie zwiększenia stawki za kilometr na rozjazdy terenowe dla służby leśnej.

Za – 49

Przeciw – 1

Wstrzymało się – 1

Uchwała nr 8

WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL do wystąpienia do Dyrektora Generalnego PGL LP z wnioskiem o wprowadzenie co miesięcznego dodatku za używanie własnego samochodu osobowego do celów służbowych w wysokości 35% obecnego ryczałtu w związku z podniesionymi kosztami eksploatacji pojazdów w warunkach terenowych. Jednocześnie sugerujemy rozważenie wprowadzenie tego zapisu w PUZP dla pracowników PGL LP

Za – 51

Przeciw – 0

Wstrzymał się – 6

Uchwała nr 9

WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę Sekcji do podjęcia działań mających na celu przywrócenie zasady powiązania „punktu” do wyliczania płac z minimalnym wynagrodzeniem w Polsce tj. 1 punkt = pensja minimalna

Za – 48

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 6

Uchwała nr 10

WZD KSPL NSZZ „Solidarność w związku z powszechnym użytkowaniem różnego rodzaju przenośnych urządzeń elektronicznych (laptop, rejestrator), zobowiązuje Przewodniczącego do podjęcia działań w sprawie rozszerzenia grupy pracowników uprawnionych do zwrotu kosztów zakupu okularów o podleśniczych, leśniczych oraz pozostałych pracowników użytkujących w/w sprzęt.

Za – 53

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 1

Uchwała nr 11

WZD KSPL NSZZ „Solidarność” wnioskuje do Dyrektora Generalnego LP o stworzenie dodatkowego stanowiska INFORMATYKA w schemacie organizacyjnym nadleśnictwa.

Za – 49

Przeciw – 3

Wstrzymało się – 2

Uchwała nr 12

WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje przewodniczącego KSPL o rozpoczęcie negocjacji z Dyrektorem Generalnym PGL LP w sprawie przyznawania maksymalnego współczynnika zaszeregowania pracownikom na 10 lat przed emeryturą.

Za – 16

Przeciw – 15

Wstrzymało się – 0

Uchwała nr 13

WZD KSPL NSZZ „Solidarność” wnosi do Rady KSPL o wystąpienie do Dyrektora Generalnego PGL LP z wnioskiem w sprawie podniesienia obecnej kwoty jednorazowej odprawy pieniężnej z trzydziestu tysięcy złotych na sześćdziesiąt tysięcy złotych.

Za – 51

Przeciw – 1

Wstrzymało się – 1

Uchwała nr 14

WZD KSPL NSZZ „Solidarność” wnioskuje do Rady KSPL o wystąpienie do Dyrektora Generalnego PGL LP oraz pozostałych central związkowych z wnioskiem o ujednolicenie tekstu PUZP dla pracowników PGL LP i bieżącej aktualizacji po każdej zmianie.

Za – 56

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała nr 15

WZD KSPL NSZZ „Solidarność” wnioskuje do Przewodniczącego Rady KSPL o ustalenie z Dyrektorem Generalnym PGL LP stawki ryczałtowej za utrzymanie kancelarii leśniczego w wysokości do 300 zł miesięcznie uaktualnianej corocznie o wskaźnik inflacji.

Za – 42

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 1

Uchwała nr 16

XV WZD KSPL NSZZ „Solidarność” postanawia utrzymanie w składach osobowych komisji zjazdowych wybranych przez delegatów XV WZD do końca kadencji 2010 – 2014.

 1. Komisja mandatowo – wyborcza
 2. Komisja skrutacyjna
 3. Komisja uchwał i wniosków

Za – 40

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 2

Uchwała nr 17

W nawiązaniu do uchwały 4/2009 z dnia 17.02.2009 roku Rady KSPL NSZZ „Solidarność” zwracamy się do Pana Dyrektora z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu powstanie zespołu, który zajmie się wdrożeniem Pracowniczego Programu Emerytalnego dla pracowników PGL LP. Trwający kryzys finansów publicznych, bardzo niepokojące artykuły w prasie, Internecie, budzą niepokój wśród pracowników w wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych, które będą bardzo niskie wobec niewydolności ZUSu. Wobec nowego pomysłu rządu na wykorzystanie prywatnych pieniędzy obywateli, jakimi są środki gromadzone w OFE poprzez zmniejszenie składki trafiającej do OFE, jak również wobec postępującej niewydolności ZUSu w temacie bieżącym jak i przyszłych świadczeń emerytalnych – Pracowniczy Program Emerytalny jest okazją zarówno dla pracodawcy, jaki i pracowników do zabezpieczenia środków na przyszłe nasze emerytury. Musimy zdawać sobie sprawę, że emerytury będą naszą pięta achillesową jeżeli sami o nie, nie zadbamy.

Przyczyn tego stanu jest kilka:

– zmniejszenie w dużym tempie działalności w Polsce

– wzrost liczby emerytów w stosunku do osób pracujących (dzisiaj na 4 pracujących przypada 1 emeryt, za około 30 lat proporcja będzie wynosić 1 do 1)

– decyzja o wykorzystaniu rezerwy demograficznej

– rosnący dług emerytalny (wg. Wyliczenia Pawła Dobrowolskiego z Instututu Sobieskiego wynosi on obecnie około 2 bln zł)

– zmniejszenie składki do OFE

Wobec powyższych faktów perspektywa naszych przyszłych świadczeń emerytalnych nie rysuje się optymistycznie. Należy oszczędzać. Na zachodzie na 10 firm 8 prowadzi programy emerytalne dla swoich pracowników. Problem okaże się poważny w przyszłości, kiedy system emerytalny okaże się nie wydolny. Co zrobimy wtedy, jeżeli dzisiaj nie zrobimy nic. Dodatkowy atutem Pracowniczego Programu Emerytalnego dla nas leśników zgodnie z Umową o PPE – nie może on być wdrożony w szeroko rozumiałej „budżetówce”.

Za – 46

Przeciw – 1

Wstrzymało się – 1

Stanowisko nr 1

XV WZD KSPL NSZZ „Solidarność” domaga się przywrócenia do pracy w LP członków założycieli KSPL po 1989 roku Pana Adama Płakseja i Andrzeja Modrzejewskiego.

Za – 27

Przeciw -22

Wstrzymało się – 6

Stanowisko nr 2

XV WZD KSPL NSZZ Solidarność zobowiązuje Radę KSPL do wystąpienia z wnioskiem do Dyrektora Generalnego LP w sprawie przywrócenia możliwości dofinansowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek organizacyjnych LP odpisem z zysku

Za – 60

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 1

Stanowisko nr 3

WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w związku rosnącymi kosztami utrzymania, postępującą inflacją oraz pauperyzacją społeczności leśnej żąda podniesienia zarobków przeciętnie o 1000 zł. W ostatnich latach pomimo osiągnięcia bardzo wysokich zysków odnotowaliśmy spadek realnych wynagrodzeń w LP. W związku z powyższym żądania nasze uważamy w pełni za uzasadnione.

Za – 27

Przeciw – 16

Wstrzymało się – 4

Stanowisko nr 4

WZD KSPL NSZZ „Solidarność” krytycznie ocenia działania Ministra prof. Andrzeja Kraszewskiego dotyczące funkcjonowania Parków Narodowych, Gospodarki Wodnej i Geologii zmierzające do ich destrukcji oraz w pełni popiera działania Sekretariatu Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Krajowej Sekcji Pracowników Parków Narodowych, Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Sekcji Geologiczno – Wiertniczej, zmierzające do naprawy rysującej się dramatycznej sytuacji w reprezentowanych przez nie branżach. Wdrażane przez władze RP rozwiązania już skutkują koniecznością zaniechania podstawowych prac gospodarczych oraz perspektywicznego zubożenia pracowników do redukcji zatrudnienia włącznie.

WZD KSPL wyraża gotowość stałego wsparcia w/w Krajowych Sekcji, mając na uwadze wzmocnienie skuteczności działań.

Za – 57

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Stanowisko nr 5

Delegaci XV WZD KSPL NSZZ „Solidarność” wyrażają głębokie zaniepokojenie i dezaprobatę dla polityki państwa w stosunku do Parków Narodowych w RP. Dramatyczna sytuacja ekonomiczna Parków Narodowych powstała na skutek nieprzemyślanych zmian prawnych, które stawiają pod znakiem zapytania przyszłość Parków Narodowych, które nie posiadają gwarancji płynności finansowej. Załamanie się podstaw finansowych Parków Narodowych zagrażają bezpośrednio dalszej ochronie zasobów przyrody powierzonych Parkom Narodowym oraz sytuacji materialnej pracowników i ich rodzin.

Oczekujemy od najwyższych władz RP pełnego zabezpieczenia finansowego dla realizacji zadań powierzonych służbom parkowym oraz zapewnienia godnych warunków pracy i płacy pracownikom Parków Narodowych.

Za – 49

Przeciw -0

Wstrzymał się – 1

Stanowisko nr 6

W związku z brakiem obiektywnego przedstawienia sytuacji dot. Puszczy Białowieskiej, WZD KSPL NSZZ „Solidarność” wnosi o Pana Ministra Prof. Andrzeja Kraszewskiego o uzupełnienie zespołu doradców o specjalistów z dziedziny leśnictwa. Pozwoli to na rzeczywistą ocenę zagrożeń i stanu obecnego Puszczy Białowieskiej, a także wspólne wypracowanie metod jej ochrony w oparciu o najnowszy stan wiedzy oraz wyniki badań.

Za – 54

Przeciw – 1

Wstrzymało się – 0

Stanowisko nr 7

WZD KSPL NSZZ „Solidarność” wnioskuje do Pana Dyrektora o wykupienie dla wszystkich zainteresowanych pracowników PGL LP zbiorowego pakietu medycznego na zasadzie abonamentowej z uwagi na trudny dostęp do lekarzy specjalistów oraz niektórych badań np. rezonans, tomograf komputerowy itp., co byłoby z korzyścią zarówno dla pracodawcy ( Zmniejszenie absencji chorobowej), jak i pracowników (lepsza opieka zdrowotna).

Za – 58

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 3

Stanowisko nr 8

WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę Sekcji KSPL do podjęcia działań mających na celu ujednolicenie zasad naliczania w PGL LP stawek czynszu w zasobach mieszkaniowych będących w zasobach PGL LP.

Za – 58

Przeciwko – 1

Wstrzymało się – 2

Stanowisko nr 9

XV WZD KSPL NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko zwiększeniu zadań i obciążaniu nimi pracowników PGL LP w związku z obszarami Natura 2000 a redukcją zatrudnienia w wyniku realizowanej bez uzgodnienia z NSZZ „Solidarność” optymalizacją.

Za – 53

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 8

Stanowisko nr 10

XV WZD KSPL NSZZ „Solidarność” wnosi o wprowadzenie stałych przedstawicieli emerytowanych leśników NSZZ Solidarność przy KSPL

Za – 50

Przeciw – 9

Wstrzymało się – 2

Stanowisko nr 11

XV WZD KSPL NSZZ „Solidarność” wnosi do Dyrektora Generalnego LP o doprowadzenie do znaczącej poprawy zaopatrzenia ludności w opał ( Konkretnie sortyment S4 ) w rozsądnej cenie a także w drewno na potrzeby własne. Jesteśmy to winni społeczeństwu w zamian za poparcie udzielone nam w walce o utrzymanie Lasów Państwowych poza sektorem finansów publicznych.

Za – 58

Wstrzymało się – 3

Przeciw – 0


źródło: strona internetowa KSPL

2 komentarze Uchwały i stanowiska zjazdu Solidarności leśnej w Jaszowcu

 • jaśniepan

  A gdzie uchwała o bezpłatnym mieszkaniu dla parlamentarzysty? Leśniczówka w środku lasu mogłaby niejednemu się przydać. Łono natury wszak nerwy koi, a te w polityce mocno nadwyrężane bywają…

 • tiger

  A XV Walny miał zdecydować o odwołaniu Zarządu KSPL bo nie zrealizowało żadnej Uchwały z XIV Walnego…..
  Te Uchwały i Stanowiska też pozostaną tylko na papierze….